KVO News and Events

SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ AMARSONS BHAVAN NE 20 VARAS PURA NAVNEET NAGAR BHUJ MADHAY NIRAN KENDRA

 
SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ AMARSONS BHAVAN  NE 20 VARAS PURA NAVNEET NAGAR BHUJ MADHAY NIRAN KENDRA
 

SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ AMARSONS BHAVAN NE 20 VARAS PURA THATA SEVAKIYA KARYO MATE NAVNEET NAGAR BHUJ MADHAY BAGVAN MUNISURVAT SAWAMI NIRAN KENDRA MA GHUMATE NE LILO CHRO GAVDAVI SANSTHA NA PRAMUKH SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA ANE SANSTHA NA TRUSTREEO E PRARMABHA KARVAYO.AA NIRAN KENDRA MA 500 THI VADHU GAHUMATA NE 6 MAHINA SUDHI ROJ NIRAN APVA MA AVSE.

SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ AMARSONS BHAVAN NE 20 VARAS PURA NAVNEET NAGAR BHUJ MADHAY NIRAN KENDRA

 
SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ AMARSONS BHAVAN NE 20 VARAS PURA NAVNEET NAGAR BHUJ MADHAY NIRAN KENDRA
 

SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ AMARSONS BHAVAN NE 20 VARAS PURA NAVNEET NAGAR BHUJ MADHAY NIRAN KENDRA NO PRARAMBHA KARVA MA AVYO.

MAHAJAN NU MAMERU ANTRGHAT 225MI DIKARI NE MAMERU ARPAN KARVAMA AVYU.

 
MAHAJAN NU MAMERU ANTRGHAT 225MI DIKARI NE MAMERU ARPAN KARVAMA AVYU.
 

SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ SANCHLIT MAHAJAN NU MAMERU YOJNA ANTARGAHT AJROJ 225 MA LAGHAN BHUJ NIVASHI SHREE KHUSALBHAI KHONA NI DIKARI CHIRANJIVI KHAYTI SANGE BHUJ NIVASHI SHREE JASVATBHAI VAYAS NA PUTRA CHIRANJIVI GUJAN SATHE YOJAYA. AA LAGHAN PRASANGHE SANSTHA NA PRAMUKH SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA NA MAGDARSAN THI SANSTHA TRFTHI RS. 11,000 NA BOND ANE DATASHREE TARFTHI MALEL GIFT SANSTHA NA TRUSTEEO ANE SAKHIVRUND NI BAHENO E DIKARI NE ARPAN KARI HATI. ANE NAVDAMPTI NE SUKHI GRUHASTH JIVAN NA ASHIRVAD APYA HATA. AA LAGHAN PRSANGHE NICHEMUJAB NA DATASHREE TARFTHI KANYANE GIFT ARPAN KARVAMA AVI HATI. 1.MATRUSHRI LAXMIBEN JAGHSHI CHEEDA HASTE SHRIMATI HANSHABEN TARACHANDBHAI CHHEDA PARIVAR.2. SHRIMATI JYOTIBEN GIRISHBHAI CHHEDA PARIVAR.3. SAMARPAN GROUP HASTE SHREE BHAICHNADBHAI SAVRUPCHANDBHAI VORA PARIVAR 4. SHRIMATI JAYSHRIBEN SUBSHABHAI AHIYA PARIVAR (BHUJ).5. SHREE SOLUSION HASTE NEHABEN TOPRANI AND SHREE KETANBAHI PARIVAR (BHUJ).6. SHRIMATI LAXMIBEN JAMNADAS THAKKAR HASTE KAMLESH JAVELAS( BHUJ) .7. SHREE TULSHIBHAI JOSHI PARIVAR (ODHAVRAAM DEVLOPES) (BHUJ).8. SHREE ODHVJIBHAI CHPSHIBHAI PLAN PARIVAR (H.P. GES) (NAKHTRANA).9. SHREE MANISHBHAI MURJIBHAI BAHTIYA PARIVAR (NAKHTRANA).10. SHREE ANILBHAI MAVJIBHAI JOBANPUTRA PARIVAR (NAKHTRANA).11 SHREE KAMLESHBHAI LAXMICHANDBHAI JOSHI PARIVAR (NAKHTRANA).12. SHRIMATI SHILABEN KAMLESHBHAI JOSHI PARIVAR (NAKHTRANA).13. SHREE VISHRAAMBHAI CHNADE PARIVAR (BHUJ).14. SHREE KRUSANKANTBHAI KANJIBHAI BATIYA PARIVAR (BHUJ).15 SHRMATI LILAMBEN GANDHI PARIVARP AA LAGAN MA SAJAN MAJAN NA LOKO UPSTHIT RAHI NAVDAMPTI NE ASHIRVAD APYA HATA.

MAHAJAN NU MAMERU ANTRGHAT 224MI DIKARI NE MAMERU ARPAN KARVAMA AVYU.

 
MAHAJAN NU MAMERU ANTRGHAT 224MI DIKARI NE MAMERU ARPAN KARVAMA AVYU.
 

SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ SANCHLIT MAHAJAN NU MAMERU YOJNA ANTARGAHT AJROJ 224 MA LAGHAN BHUJ NIVASHI SHREE SMBHUPURI GOSWAMI NI DIKARI CHIRANJIVI DIYA SANE MADHAPER NIVASHI SHREE ASHOKGAR GUSAHI NA PUTRA CHIRANJIVI DURMAN SATHE YOJAYA. AA LAGHAN PRASANGHE SANSTHA NA PRAMUKH SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA NA MAGDARSAN THI SANSTHA TRFTHI RS. 11,000 NA BOND ANE DATASHREE TARFTHI MALEL GIFT SANSTHA NA TRUSTEEO ANE SAKHIVRUND NI BAHENO E DIKARI NE ARPAN KARI HATI. ANE NAVDAMPTI NE SUKHI GRUHASTH JIVAN NA ASHIRVAD APYA HATA. AA LAGHAN PRSANGHE NICHEMUJAB NA DATASHREE TARFTHI KANYANE GIFT ARPAN KARVAMA AVI HATI. 1.MATRUSHRI LAXMIBEN JAGHSHI CHEEDA HASTE SHRIMATI HANSHABEN TARACHANDBHAI CHHEDA PARIVAR.2. SHRIMATI JYOTIBEN GIRISHBHAI CHHEDA PARIVAR.3. SAMARPAN GROUP HASTE SHREE BHAICHNADBHAI SAVRUPCHANDBHAI VORA PARIVAR 4. SHRIMATI JAYSHRIBEN SUBSHABHAI AHIYA PARIVAR (BHUJ).5. SHREE SOLUSION HASTE NEHABEN TOPRANI AND SHREE KETANBAHI PARIVAR (BHUJ).6. SHRIMATI LAXMIBEN JAMNADAS THAKKAR HASTE KAMLESH JAVELAS( BHUJ) .7. SHREE TULSHIBHAI JOSHI PARIVAR (ODHAVRAAM DEVLOPES) (BHUJ).8. SHREE ODHVJIBHAI CHPSHIBHAI PLAN PARIVAR (H.P. GES) (NAKHTRANA).9. SHREE MANISHBHAI MURJIBHAI BAHTIYA PARIVAR (NAKHTRANA).10. SHREE ANILBHAI MAVJIBHAI JOBANPUTRA PARIVAR (NAKHTRANA).11 SHREE KAMLESHBHAI LAXMICHANDBHAI JOSHI PARIVAR (NAKHTRANA).12. SHRIMATI SHILABEN KAMLESHBHAI JOSHI PARIVAR (NAKHTRANA).13. SHREE VISHRAAMBHAI CHNADE PARIVAR (BHUJ).14. SHREE KRUSANKANTBHAI KANJIBHAI BATIYA PARIVAR (BHUJ).15 SHRMATI LILAMBEN GANDHI PARIVARP AA LAGAN MA SAJAN MAJAN NA LOKO UPSTHIT RAHI NAVDAMPTI NE ASHIRVAD APYA HATA.

2JI OCTOBER GANDHI JAYNTINA DIVSE SANSTHA MADHAY NISULK OTHO. VIBHAG NU UTGHAN KARVAMA AVYU.

 
2JI OCTOBER GANDHI JAYNTINA DIVSE SANSTHA MADHAY NISULK OTHO. VIBHAG NU UTGHAN KARVAMA AVYU.
 

SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ SANCHALIT SHREE RATANSHI TOKARSHI VORA MEDICAL CHAKUP CENTAR BHUJ MADHAY SANSTHA NA PRAMUKH SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA NA MAGDARSAN THI NISULK OTHO. VIBHAG OPD NU UTGHANTAN SANSTAH NA TRUSTREEO NA VARD HASTE DEEP PRGATRY THI KARVAM AVYU HATU. AA PRASNGHE SANSTHA NA MANTRI SHREE NARESHBHAI SHAHE JANAVYU HATU K DAR MANGARVAR ANE SUKVARE SANJE 6 THI 8 HADKA ROGNA NISRAT DR. UMANG SANGVI POTANI SEVA NISULK APSE. AA SEVA NO VADHU MA VADHU LABH LEVA LOKO NE ANYRODH KARYO HATO. AA PRSANGHE SANSTHA NA TRUSTREE SHREE HARESHBHAI GOGRI, SHREE VINODBHAI GALA, SHREE DR. DEVCHANDBAHI GALA4 SHREE SURENDRABHAI SAVLA,SAMAJIK AGEVAN SHREE KAMLESHBHAI SANGVI4 SANSHTHA NA MEDICAL OFFICAR SHREE DR. ASHOKBHAI TIVEDI VAGHRE HAJAR RAYA HATA. ABHAR DARSAN SANSTHA NA KHJANCHI SHREE HARESHBHAI GOFRIE KARYU HATU. SHREE KVO JAIN MAHAJAN BHUJ SANCHALIT SHREE RATANSHI TOKARSHI VORA MEDICAL CHAKUP CENTAR BHUJ MADHAY SANSTHA NA PRAMUKH SHREE TARACHANDBHAI CHHEDA NA MAGDARSAN THI NISULK OTHO. VIBHAG OPD NU UTGHANTAN SANSTAH NA TRUSTREEO NA VARD HASTE DEEP PRGATRY THI KARVAM AVYU HATU. AA PRASNGHE SANSTHA NA MANTRI SHREE NARESHBHAI SHAHE JANAVYU HATU K DAR MANGARVAR ANE SUKVARE SANJE 6 THI 8 HADKA ROGNA NISRAT DR. UMANG SANGVI POTANI SEVA NISULK APSE. AA SEVA NO VADHU MA VADHU LABH LEVA LOKO NE ANYRODH KARYO HATO. AA PRSANGHE SANSTHA NA TRUSTREE SHREE HARESHBHAI GOGRI, SHREE VINODBHAI GALA, SHREE DR. DEVCHANDBAHI GALA4 SHREE SURENDRABHAI SAVLA,SAMAJIK AGEVAN SHREE KAMLESHBHAI SANGVI4 SANSHTHA NA MEDICAL OFFICAR SHREE DR. ASHOKBHAI TIVEDI VAGHRE HAJAR RAYA HATA. ABHAR DARSAN SANSTHA NA KHJANCHI SHREE HARESHBHAI GOGRI E KARYU HATU.

« Newer ArticlesOlder Articles »

KVO Helping Hands

KVO is the organization, built to help people in any community when they need. It has been like a heartbeat for many people since years. When a poor person is suffering from a disaster or he needs someone’s hands, KVO always grants them to live life happily.

In such situation, KVO grants some portion of total cost and for other costs, the organization appeals to public for the donation. Then KVO grants these money collected as donation to the person needful. There are mainly four responsibilities KVO undertake.

  • Education
  • Life Protection
  • Social Responsibility
  • Responsibility towards Senior Citizens

Know More »