KVO Donors

Main donors who helped us to build this initiative

 • Sheth Shree Lalji Velji Anchorwala Cheritable Trust - ATITHI GRUH
 • Sheth Shree Ratanshi Tokarshi Vora - Medical Checkup Centre
 • Matru Shree Lakhnibai Ramji Tejshi Gala (Rayan) - Navneet Bhojanalay
 • Shah Tokarshi Panchariya Cheritable Trust, Shrimati Premilaben Ratanshi Vora (Hastakala) - Aaradhana Bhavan
 • Shrimati Sakarben L. D. Shah (Dumara) - Aaradhana Hall
 • Kutch Keshari Param Pujya Aacharya Poonamchandraji Swami
 • P. Sadhu Sadhvi - Vaiyavachchh Kendra
 • Shree Devji Nanji Keniya (Baroi) - Library
 • Shree Kunvarji K. Shah (Patri) - Dormitory
 • Shrimati Ratanben Manilal Nanji Chheda - Karyalay
 • Matrushri Lilbai Ramji Hirji Dedhiya (Gajod) - Dental Centre
 • Matrushri Ladhiben Ramji Devji Gogri (Patri) - Pathology Lab
 • Rotary Club of Eldart (Kenya) - X-Ray Unit
 • Matrushri Devkabai Nanji Kenya - Mavitra Ashirvad Yojana
 • Matrushri Umarbai Lalji Anchorwala

Mavitra Ashirvad Yojana Donors

 • Nirmalaben Bhavanji Ramji Dedhiya Cheritable Trust - Mumbai
 • Zaverben Dungarshi Vora Cheritable Trust - Mumbai
 • Shemaroo Video Pvt Ltd, Buddhichandbhai Shemaroo (Halapar)
 • Shrimati Kesarben Mulchand Kunvarji Sangoi (Kapaya)
 • Shrimati Premilaben Ratanshi Vora (Navinal)
 • Shree Maheshbhai Damji Shah (Kodaay)
 • Shri Bhavanji Vershi Gada (Don)
 • Shree Mahendrabhai Ratanshibhai Sangoi (Toda)
 • Shree Rameshbhai Nanji Gala (Pratappar)
 • Shree Prakashbhai Devchandbhai Dedhiya (Kandagara)
 • Shree Maniben Virji Dharod (Patri) Cheritable Trust - Mumbai